Apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji kepada diri sendiri?

Apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji kepada diri sendiri?

Apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji kepada diri sendiri?

Akhlak terhadap diri sendiri dapat di artikan sebagai sikap menghormati, menghargai, dan menyayangi diri sendiri dengan sebaik- baiknya. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri merupakan salah satu kecerdasan manusia.

Apa saja contoh akhlak terpuji kepada diri sendiri?

c. Contoh Akhlak Terpuji Terhadap Diri Sendiri

 • Memelihara kesucian dan kehormatan diri.
 • Qana’ah : menerima apa adanya pemberian dari Allah.
 • Berdo’a kepada Allah.
 • Sabar dengan ketentuan Allah.
 • Tawakal kepada Allah.
 • Rendah Hati.

Ciri ciri orang yang memiliki akhlak terpuji pada diri sendiri itu apa saja?

Beberapa Akhlak terpuji terhadap diri sendiri, antara lain: a. Menjaga kebersihan diri dan kesucian diri dalam berpakaian, berhias, berjalan, bertemu, dan menerima tamu. b. Bersikap pemaaf dan pemohon maaf pergaulan dalam masyarakat.

Bagaimana akhlak pada diri sendiri?

Akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya baik itu jasmani sifatnya atau rohani. Cara untuk memelihara akhlak terhadap diri sendiri yaitu dengan sabar, shidiq, tawaduk, syukur, istiqamah, iffah, pemaaf dan amanah.

Apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji dan akhlak tercela?

Akhlak adalah tentang sebuah prilaku baik dan buruk yang digunakan oleh agama. Akhlak adalah tingkah laku yang dibagi menjadi dua, yakni ; Akhlak Mahmudah yakni tingkah laku yang terpuji. Akhlak Mazmumah yakni tingkah laku yang tercela.

Apa yang dimaksud akhlak terpuji dan contohnya?

Akhlakul Karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut diantarannya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan akhlak kamu sehari hari?

Contoh Akhlakul Karimah dalam Kehidupan Sehari-hari

 1. Mematuhi Perintah Allah. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat Muslim untuk senantiasa taat akan perintah Allah dan menjauhi segala larang-Nya.
 2. Selalu Berkata Baik.
 3. Bersyukur Kepada Allah.
 4. Tolong Menolong Sesama Manusia.
 5. Tawakkal.
 6. Ikhlas.

Bagaimana berakhlak baik kepada orang tua?

Berikut ini merupakan adab atau akhlak yang harus diterapkan oleh seorang anak terhadap kedua orang tua menurut ajaran Islam.

 1. Taat kepada kedua orang tua selama tidak mendurhakai Allah.
 2. 2. Berbakti (birrul walidain) dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua.

Perilaku terpuji apa saja yang dapat kamu lakukan kepada orang yang lebih muda?

Penjelasan:

 • saling menolong.
 • saling berbagi.
 • saling menghormati antar agama.

Apa yang dimaksud dengan akhlak tercela?

Tingkah laku tercela adalah suatu sikap atau tindakan yang tidak baik dan sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan, antara lain yaitu: buruk sangka, ghibah,dan larangan berbuat boros.

Jelaskan apa saja akhlak terpuji?

Macam-macam Akhlak Terpuji

 • Asy Syajaa’ah. Asy Syajaa’ah memiliki arti berani.
 • Al Karam. Al Karam artinya pemurah.
 • Al ‘Adl. Al ‘Adl berarti adil.
 • Al ‘Iffah. Artinya adalah menjaga kehormatan.
 • Ash Shidiqu. Memiliki arti jujur atau benar.
 • Al Amaanah. Artinya dapat dipercaya.
 • Ash Shabru. Ash Shabru artinya sabar.
 • Al Hilmu.