Wat is een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking?

Wat is een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking?

Wat is een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking?

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is een plaatsingsprocedure die in één fase verloopt, waarbij u zelf een aantal ondernemers selecteert en hen uitnodigt om een offerte in te dienen.

Wat is gunning van overheidsopdrachten?

De gunning van de opdracht is de beslissing van de aanbesteder om de gekozen inschrijver aan te wijzen (art. 2, 38° Wet Overheidsopdrachten).

Wat is een niet substantiële onregelmatigheid?

Wat is geen substantiële onregelmatigheid? Voorbeeld: Een inschrijver maakte een fout bij een van zijn prijsbepalingen. Het is een te verwaarlozen post die geen impact heeft op de rangschikking en/of de vergelijkbaarheid van de offertes. De gelijkheid van de inschrijvers komt hierdoor niet in het gedrang.

Wat is een gunningsbeslissing?

De term gunning wordt gebruikt voor de laatste fase van een aanbesteding. Een gunning is in principe gelijk aan een opdrachtbevestiging, al bestaat soms de mogelijkheid dat de andere inschrijvers bezwaar kunnen maken.

Wat is een plaatsingsprocedure?

De plaatsingsprocedure waarbij elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een aanvraag tot deelneming mag indienen en waarbij alleen de door de aanbesteder geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen (art. 2, 23° Wet Overheidsopdrachten).

Wat is een mededingingsprocedure met onderhandeling?

De mededingingsprocedure met onderhandeling is een procedure waarbij alle ondernemers naar aanleiding van een aankondiging een verzoek mogen doen tot deelneming.

Wat is een aanvaarde factuur?

Opdrachten met een geraamde waarde lager dan 30.000 euro (excl. btw) kunnen worden gegund via aanvaarde factuur (zie artikel 92 Wet). Men spreekt dan over een opdracht van beperkte waarde. Bij deze opdrachten geldt de factuur als bewijs dat de opdracht gesloten is.

Wat is onder voorbehoud van gunning?

De verkoper behoudt zich altijd het ‘recht van gunning’ voor. Dat betekent dat hij of zij mag bepalen of de combinatie van prijs en voorwaarden voldoende is om aan een bepaalde bieder te verkopen. Er kan zelfs worden besloten niet te gunnen (niet te verkopen).

Wat zijn minimumeisen?

Aan een minimumeis – ook wel “knock-outeis” of “knock-outcriterium” – dient een inschrijving op straffe van ongeldigheid te voldoen. Een inschrijving die niet aan een dergelijke eis voldoet, moet door de aanbestedende dienst in beginsel worden afgewezen, tenzij de inschrijver een herstelmogelijkheid toekomt.

Wat is een BAFO?

In een eerste fase wordt de administratieve en technische regelmatigheid van de offertes geverifieerd. Na deze onderhandelingen mogen de betrokken inschrijvers een verbeterde offerte indienen. Deze nieuwe offerte wordt ook ‘BAFO’ (Best And Final Offer) genoemd.

Wat houdt gunning in?

De term gunning wordt gebruikt voor de laatste fase van een aanbesteding. De inschrijver die voldoet aan de inschrijvingsvereisten en/of gunningscriteria krijgt de opdracht gegund.

Wat is voorlopige gunning?

Na afloop van een aanbesteding ontvangen alle betrokken inschrijvers de ‘mededeling van de gunningsbeslissing’, ook wel de voorlopige gunning genoemd. In die mededeling vermeldt de aanbestedende dienst aan welke inschrijver hij de opdracht wil gaan gunnen.