Wat is horizontaal toezicht Belastingdienst?

Wat is horizontaal toezicht Belastingdienst?

Wat is horizontaal toezicht Belastingdienst?

Bij horizontaal toezicht is samenwerking het sleutelwoord. Door goede afspraken te maken met alle partijen die bij het aangifteproces betrokken zijn, kunnen we met elkaar de kwaliteit van de aangiften behouden en verbeteren. En voorkomen we onnodig dubbel werk.

Waarom horizontaal toezicht?

Horizontaal toezicht biedt ondernemers, hun adviseurs en de Belastingdienst de kans om op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen, vooraf afspraken te maken over de werkprocessen en fiscale vraagstukken. Het grote voordeel: meer zekerheid over de fiscale positie.

Wat is horizontaal toezicht gemeente?

Horizontaal toezicht Bij gemeenten stelt de gemeenteraad daarbij de kaders en controleert het bestuur.

Wat is horizontale toezicht?

Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen twee partijen. Hierbij zijn drie dingen belangrijk: wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Horizontaal toezicht is het tegenovergestelde van verticaal toezicht.

Wat is horizontaal toezicht in de zorg?

Horizontaal toezicht in de zorg Horizontaal toezicht in de zorg Horizontaal toezicht in de zorg. Horizontaal toezicht is een manier van samenwerken en verantwoorden tussen de zorginstelling en de zorgverzekeraar die zich richt op de rechtmatigheid van de zorguitgaven.

Wat is verticaal toezicht?

Bij ‘verticaal toezicht’ checkt de Belastingdienst de betrouwbaarheid van de belastingaangifte (tool) van een onderneming achteraf door middel van vragenlijsten, boekenonderzoeken en een bedrijfsbezoek. Verticaal toezicht is in de praktijk vaak een tijdrovende exercitie.

Wat is een tax control framework?

Een Tax Control Framework (TCF) is een samenstel van processen en interne beheersingsmaatregelen (verder in dit artikel ook controls genoemd) dat ervoor moet zorgen dat de fiscale risico’s van een bedrijf bekend zijn en beheerst worden.

Wat is horizontale verantwoording?

Horizontale verantwoording behelst een proces van informeren, debatteren en oordeelsvorming: een geïnformeerde dialoog met belanghebbenden, waarbij belanghebbenden daadwerkelijk betrokken worden bij het beleid.

Wat is verticaal toezicht Belastingdienst?

Bij ‘verticaal toezicht’ checkt de Belastingdienst de betrouwbaarheid van de belastingaangifte (tool) van een onderneming achteraf door middel van vragenlijsten, boekenonderzoeken en een bedrijfsbezoek.

Wat is een control framework?

Het Management Control Framework (MCF) legt de verbinding tussen interne sturing van de organisatie en de externe verantwoording richting bestuur en toezichthouders. Het framework bevat specifieke inhoud voor specifiek thema’s, zoals AVG, BIO, COBIT, Dynamics, ISAE3402 en ISO27001/2.

Wat is fiscale strategie?

Fiscale strategie Bij het optimaliseren van de belastingdruk (‘taxplanning’) zijn zakelijke overwegingen altijd leidend. De fiscale strategie is goedgekeurd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur.

Wat is internal control framework?

Internal control is het proces waarbij iedereen in de organisatie (van het top- management tot de werkvloer) ernaar streeft de volgende doelstellingen te realiseren: • effectief en efficiënt verlopende operationele activiteiten; • betrouwbare financiële rapportages; • compliance met de relevante wet- en regelgeving.