Welke documenten vallen onder de Archiefwet?

Welke documenten vallen onder de Archiefwet?

Welke documenten vallen onder de Archiefwet?

De algemene regels staan in de Archiefwet. Sommige regels zijn verder uitgewerkt in het Archiefbesluit en de Archiefregeling….Bewaartermijnen archieven

  • adviezen en rapporten waarop ministeries hun beleid baseren;
  • bouwvergunningen;
  • documentatie rond bijzondere gebeurtenissen of rampen.

Wat is een archiefbescheiden?

Met ‘archiefbescheiden’ bedoelt de wet ‘procesgebonden informatie’ – los van leeftijd en wel of niet onder beheer.

Wie is de zorgdrager?

d. zorgdrager: degene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden; archiefbewaarplaats: een bij of krachtens deze wet voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden aangewezen bewaarplaats.

Welke soort organisaties vallen onder de Archiefwet 1995?

De Archiefwet 1995 geldt voor: overheidsorganen, rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld of publiekelijke rechtspersonen met enig openbaar bevoegd gezag. overheidsorganen die buiten de Algemene wet bestuursrecht vallen, zoals de rechterlijke macht en de Staten Generaal.

Wat zijn Archiefwaardige documenten?

Archiefbescheiden (archiefstukken, archiefwaardige documenten): alle documenten die een rol spelen in de werkprocessen van het COA en nodig zijn ter verantwoording of bewijsvoering en daarom onder archiefbeheer moeten worden gebracht).

Wat is een Vernietigingslijst?

Selectie is een archiefwettelijke term. Met selectie wordt bedoeld dat de beheerder van het archief een onderscheid maakt tussen te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden. Dat gebeurt op basis van een vastgestelde vernietigingslijst of selectielijst.

Wat is Archiefwaardig?

Als een gegeven geschikt is om op basis van criteria op te nemen als archiefstuk in het archiefsysteem.

Waarom Archiefwet?

De Archiefwet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart. Daar zorgen deskundigen dat de informatie voor iedereen leesbaar, bruikbaar en beschikbaar blijft. Openbaarheid In een openbaar archief zijn documenten in principe toegankelijk voor iedereen.

Wat doet de Archiefwet?

De Archiefwet verplicht elke overheidsorganisatie om haar informatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden, en te vernietigen wanneer de bewaartermijn is verlopen.

Wat moet ik archiveren?

Wat moet je archiveren?

  • Geldadministratie: kas- en bankboeken.
  • Debiteuren- en crediteurenadministratie (inclusief adressen en relatiegegevens), inkoopfacturen en verkoopfacturen, voorraad-, inkoop- en verkoopadministratie (artikelgegevens, omschrijvingen, prijzen).
  • Kasbewijzen en dagafschriften van je bank.

Hoe komt een selectielijst tot stand?

Hoe komt de selectielijst tot stand? Bij het ontwerpen en vaststellen van selectielijsten, bij besluiten rondom vervanging van archiefbescheiden door reproducties en bij besluiten rondom de vervreemding van archiefbescheiden houdt de wetgeving rekening met: de taak van het desbetreffende overheidsorgaan.

Wat moet gearchiveerd worden?

2. Wat archiveer ik? De volgende informatie, zoals bestanden, documenten, e-mails, tekeningen en dergelijke wordt gearchiveerd: – Aanvragen voor vergunningen, subsidies, bijstand, etc.