Wat is lozen?

Wat is lozen?

Wat is lozen?

lozen – Werkwoord 1. (ov) iets uitwerpen, kwijt zien te raken, gewoonlijk een vloeistof ♢ Vroeger werden er veel kalizouten in de Rijn geloosd.

Wat betekent schadelijke stoffen lozen?

De Waterwet heeft in artikel 6.1 (opent in nieuw venster) (verwijst naar een andere website) de volgende defintie van het begrip ‘lozen’: Brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam of brengen van water of stoffen op een zuiveringtechnisch werk.

Wat is afval lozen?

afvalwater: alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen; afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Wat is een lozingsvergunning?

Wanneer een lozing van afvalwater niet algemeen is geregeld, is er een lozingsvergunning nodig (zie handreiking lozing). Ook als het gaat om een lozing op het riool. Voor een lozing op oppervlakte water is dat een vergunning in het kader van de Waterwet.

Wat is het voltooid deelwoord van lozen?

lozen/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van lozen
onbepaalde wijs kort
voltooid tegenwoordig hebben geloosd
toekomend geloosd zullen hebben
onvoltooid deelwoord voltooid deelwoord

Wat is de betekenis van professioneel?

Professioneel betekent volgens het woordenboek ‘het op een serieuze manier zijn werk verrichtend’. Als synoniemen worden genoemd: vakkundig en beroeps. Kennelijk heeft professionaliteit dus iets te maken met vakkundigheid in de context van het beroep dat wordt uitgeoefend.

Wat is een schoonwaterriool?

Een openbaar hemelwaterstelsel en een openbaar ontwateringsstelsel worden gezamenlijk vaak aangeduid met ‘schoonwaterriool’. In beide stelsels wordt namelijk van het begin ‘schoon’ water getransporteerd naar het milieu, oppervlaktewater of bodem, zonder tussenkomst van een zuivering.

Welke lozingen vallen onder de Waterwet?

De systematiek van de Waterwet bepaalt dat direct lozen in het oppervlaktewater vergunningplichtig is. Een beperkte groep lozingen in oppervlaktewater, maar meestal wel de milieuhygiënisch meest relevante, blijft vergunningplichtig. Dit geldt ook voor rechtstreekse lozingen op de RWZI.

Wat is een indirecte lozing?

Directe en indirecte lozingen Een indirecte lozing is een lozing die niet direct op het oppervlaktewater uitkomt, maar wordt geloosd via een bedrijfsriolering of ander tussenliggend (zuiverings)werk van een derde.

Heeft geloodst?

loodsen/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van loodsen
onbepaalde wijs kort
tegenwoordig (v.t.t.) heb geloodst hebt/heeft geloodst
verleden (v.v.t.) had geloodst had geloodst
toekomend (v.t.t.t.) zal geloodst hebben zult/zal geloodst hebben

Zal worden vermeld of vermeldt?

vermelden/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van vermelden
onbepaalde wijs kort
onvoltooid tegenwoordig vermeld worden
toekomend vermeld zullen worden
voltooid tegenwoordig vermeld zijn

Wat betekent professionele opstelling?

Iemand die bekwaam/vakkundig is in zijn beroep. Iemand die beroepsmatig iets uitvoert. Iemand die niet profesioneel is wordt amateuristisch genoemd.