Welke uitzonderingen zijn van toepassing op het vrije verkeer van personen?

Welke uitzonderingen zijn van toepassing op het vrije verkeer van personen?

Welke uitzonderingen zijn van toepassing op het vrije verkeer van personen?

Artikel 27 van Richtlijn 2004/38/EG bepaalt dat de lidstaten de vrijheid van verkeer en verblijf van een burger van de Europese Unie of een lid van zijn familie kunnen beperken om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid.

Wat is het vrij verkeer van diensten?

Iedere EU-burger mag werken waar hij of zij wil. Dat is de kern van het vrij verkeer van diensten dat in de hele Europese Unie van kracht is. Het vrij verkeer van diensten vindt zijn oorsprong in het eerste EU-verdrag uit 1957, het Verdrag van Rome.

Hoe onderscheid je de vrijheid van vestiging van het vrij verkeer van diensten?

Het vrij verkeer van diensten vertoont gelijkenissen met de vrijheid van vestiging. Toch bestaat er een onderscheid. Het verrichten van diensten heeft geen duurzaam karakter (ziet op een tijdelijke activiteit), terwijl duurzaamheid juist het kenmerk is van de vrijheid van vestiging.

Wat is vrij verkeer van personen?

Dankzij het vrij verkeer van personen kunnen bewoners van de EU zonder restricties reizen in andere EU-lidstaten. Europese burgers kunnen drie maanden in een andere EU-lidstaat verblijven zonder een visum aan te vragen.

Welke mogelijkheden hebben lidstaten om een belemmering van het vrij verkeer te rechtvaardigen?

Een beroep op de rule of reason is alleen mogelijk bij een niet-discriminerende maatregel. Daarnaast mag de maatregel niet verder gaan dan noodzakelijk om het nagestreefde doel te bereiken en moet deze evenredig zijn aan het doel. Lidstaten moeten het middel kiezen dat het vrije handelsverkeer het minst belemmert.

Welke goederen bevinden zich in het vrij verkeer?

Sinds het Verdrag van Maastricht (1992) worden goederen bij het overschrijden van de binnengrenzen van de EU niet meer aan controles onderworpen en vormt de EU één enkel grondgebied. De afschaffing van douanerechten binnen de EU is gunstig voor het onderlinge handelsverkeer van de lidstaten.

Wat is harmonisatie?

Harmoniseren betekent op elkaar afstemmen. De term harmonisatie wordt zeer regelmatig binnen de Europese Unie gebruikt. Er wordt mee bedoeld dat de nationale wetgevingen op elkaar moeten worden afgestemd; ook de (belasting)tarieven moeten dichter naar elkaar toegroeien.

Welke verdragen hebben gezorgd voor vrij verkeer van goederen en vrij verkeer van personen?

In de verdragen van de Europese Unie is altijd het recht van vrij verkeer opgenomen geweest. Dit recht zorgt ervoor dat voor de inwoners van lidstaten van de Europese Unie de landsgrenzen zo open mogelijk zijn. De vier vrijheden in de Europese Unie zijn het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.

Welke verdragsbepalingen zijn van belang bij het vrije verkeer van goederen?

Wat is willekeurige discriminatie?

Producten, personen of dienstverleners uit andere lidstaten mogen niet anders worden behandeld dan deze uit eigen land. Discrimineren is niet alleen (on)bedoeld onderscheid maken, maar ook benadelen of bevoordelen.

Wat is de definitie van het begrip goederen in het Europees recht?

Het vrij verkeer van goederen kent een onderscheid tussen tarifaire, fiscale en non-tarifaire belemmeringen. Het begrip ‘goederen’ bevat alle stoffelijke voorwerpen, ook die van negatieve waarde (afval).

Wat betekent vrij verkeer van arbeid?

Een van de vier vrijheden van EU-burgers is het vrije verkeer van werknemers. Dit omvat het reis- en verblijfsrecht van werknemers, het inreis- en verblijfsrecht van familieleden en het recht om in een andere EU-lidstaat te werken en op gelijke voet met de onderdanen van die lidstaat te worden behandeld.